Available courses

Szkolenie "Pomoc kuchenna" dla 1 uczestnika w wymiarze 32 h. 

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku pomoc kuchenna oraz umiejętności praktycznych w tym zakresie. Zostaną im również przekazane informacje dotyczące procesów technologicznych jak i wartości odżywczych produktów spożywczych.

Tematyka

Liczba godzin

Zasady dobrej organizacji i praktyki higienicznej w zakładach gastronomicznych

Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego

BHP w kuchni, przepisy sanitarne i przeciwpożarowe

3

System HACCP

3

Podstawy zasad żywienia człowieka

Cukrowce, białka i tłuszcze – charakterystyka i ich rola w organizmie człowieka

Witaminy, składniki mineralne – charakterystyka i ich rola w organizmie człowieka

Charakterystyka procesów gastronomicznych

3

Proces technologiczny sporządzania potraw – etapy, charakterystyka

Źródła składników pokarmowych

Sposoby podawania potraw.

Przygotowanie stanowiska pracy, organizacja pracy

Obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu w gastronomii

4

Przygotowanie surowców do obróbki wstępnej

3

Ocena towaroznawcza owoców, warzyw, jaj, grzybów, ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej i ich rola w żywieniu

3

Ocena towaroznawcza mleka i jego przetworów – zastosowanie w produkcji gastronomicznej

3

Technika sporządzania zup i sosów

3

Ocena towaroznawcza mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu i ryb oraz zastosowanie w produkcji potraw

4

Potrawy z mąki i kasz, potrawy garmażeryjne i ich walory smakowe i odżywcze

3

RAZEM

32


kurs "Pomoc Kuchenna" 32 godz.

Kurs ma na celu nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku związanym z ogólnie pojętą sprzedażą, obsługą klienta oraz obsługą kasy fiskalnej. Uczestnicy kursu zapoznają się m.in. dokumentacją związaną
z prowadzeniem sprzedaży detalicznej, oraz przepisami prawnymi, poznają techniki sprzedaży oraz obsługi klienta, w kolejnej części szkolenia zapoznają się z zasadami obsługi kasy fiskalnej oraz przećwiczą obsługę kas w praktyce.


Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych

1.       

Opieka nad osobami starszymi – stan obecny i perspektywy zmian.

2

2.       

Przemiany demograficzne – starzenie się społeczeństw.

2

3.       

Nauki zajmujące się problematyką ludzi starszych – przygotowanie do starości w profilaktyce gerontologicznej.

2

4.       

Człowiek starszy w stratyfikacji społecznej – diagnoza potrzeb – zasady budowania empatii, podstawy etyki zawodowej.

8

5.       

„Katalog  Podstawowych Praw seniorów” wg. ONZ.

2

6.       

Realizacja standardów opieki nad człowiekiem starszym według projektu ONZ „Dodać życia do lat”.

2

7.       

Zadania polityki wobec ludzi starszych realizowane przez samorząd terytorialny.

2

8.       

Zadania edukacyjne – promocja zdrowego stylu życia.

8

9.       

Główne kryzysy w starości i wynikające z nich zadania opiekuńcze

Przejście na emeryturę, „puste gniazdo”, zmiana miejsca zamieszkania, utrata poczucia przydatności, śmierć w rodzinie.

8

10.   

Utrata zdrowia:

●    Higiena osobista i otoczenia a zdrowie,

●    Odżywianie, podstawowe diety,

●    Postępowanie opiekuńcze  w schorzeniach układu oddechowego
i krążenia,

●    Postępowanie opiekuńcze w chorobach narządów zmysłów (wady wzroku, zaburzenia widzenia, choroby oczu, zmiany patologiczne
w uchu),

●    Opieka nad osobami z objawami chorobowymi ze strony układu nerwowego,

●    Opieka nad osobami niepełnosprawnymi i unieruchomionymi,

●    Podstawowe zasady BHP – ochrona podopiecznych przed urazami – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,

●    Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób starszych.

20

11.   

Kryzysy w placówce – domu pomocy społecznej.

6

12.   

Organizacja czasu wolnego podopiecznych.

Terapeutyczna i korekcyjna rola zainteresowań; zainteresowania
i zamiłowania jako mechanizm przewartościowywania samego siebie.

4

13.   

Planowanie zajęć aktywizujących.

8

14.   

Podstawowe techniki arteterapii.

6

Razem

80